ภาพของฉัน

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ถ้ำจอมพล

ถ้ำจอมพล
อยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไป 11 กิโลเมตร ใกลักับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ถ้ำจอมพลอยู่ในบริเวณสวนรุกขชาติ มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำมุจลินทร์” เมื่อปี พ.ศ. 2483 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำนี้ทรงพอพระทัยความงามของหินงอกหินย้อยโดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพล จึงทรงพระราชทานนามถ้ำใหม่ว่า “ ถ้ำจอมพล” ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ซึ่งมีไฟส่องตามจุดสวยงามต่างๆ และเดินชมได้สะดวก และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีงานฉลองเป็นประจำทุกปีในหน้าแล้ง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ผุ้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท

จอมบึงของเรา


จอมบึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี

เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ฉันเรียนอยู่

จอมบึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ถ้ำจอมพล ถ้ำเขาบิน เป็นต้น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอากาศที่บริสุทธ์